Jak się przygotować?

Badanie bez środka kontrastowego

Przed badaniem MR bez wskazań do dożylnego podania środka kontrastowego nie jest wymagane pozostanie na czczo.

Badanie z podaniem dożylnym środka kontrastowego

Ze względu na prawidłową ocenę radiologiczną w niektórych badaniach wymagane jest podanie dożylne tzw. środków kontrastujących. W przypadkach medycznie uzasadnionych środek kontrastowy jest podawany na zlecenie lekarza radiologa nadzorującego badanie.
Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona.

Przed badaniem MR ze wskazaniem do dożylnego podania środka kontrastowego
wymagane jest:
– pozostanie na czczo, czyli bez przyjmowania posiłków na 2 godzin przed badaniem,
– pobranie krwi, celem oceny funkcji nerek; należy wykonać badanie oceny stężenia kreatyniny (oraz poziomu eGFR),
– pacjenci bez choroby nerek oraz nie posiadający informacji o ich niewydolności, powinni pobrać krew nie wcześniej, niż 3 miesiące przed terminem badania MR,
– pacjenci z chorobą nerek, posiadający informacji o możliwości niewydolności nerek, powinni pobrać krew nie wcześniej, niż 7 dni przed terminem badania MR.

Wskazania przyjmowania płynów

Nie ma ograniczeń w piciu płynów. Rekomendowana jest woda niegazowana

Wskazania dotyczące ubioru

Na badanie proszę się ubrać w luźną odzież, pozbawioną metalowych elementów, takich jak:
guziki, pasek. Przed wejściem do sali badań należy zdjąć i zostawić wszelkie metalowe
przedmioty: spinki, zegarki, okulary, biżuterię, aparat słuchowy, telefony, karty oraz zmyć
makijaż (w przypadku badania głowy).

Wskazania dotyczące makijażu

W przypadku MR oczodołów i głowy bezwzględnie wymagane jest zmycie makijażu (drobinki
metali wpływają na jakość badania).

Wskazania dotyczące przyjmowanych leków

Leki przyjmowane na stałe należy przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Co ze sobą przynieść?

aktualne skierowanie na badanie lub numer e-skierowania,

poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty),

dokumentacja

pacjenci ze względnymi przeciwwskazaniami do badania MR są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną, dotyczącą zastosowanego leczenia, wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności
identyfkacją materiału, z jakiego został wykonany oraz powiadomić o powyższym personel pracowni,

osoby niepełnoletnie

zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym, legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim. Należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka,

astma

pacjenci chorujący na astmę powinni posiadać przy sobie leki wziewne, stosowane w razie nasilenia duszności.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej,
w celu wypełnienia przed badaniem ankiety medycznej.

Co jeszcze muszę wiedzieć? Czy są jakieś przeciwwskazania?

Bezwzględne

(nie wykonujemy badania): implanty ślimakowe, elementy metaliczne.

Względne

(badanie MR może być wykonane pod szczególnymi warunkami, zawsze do decyzji lekarza nadzorującego badanie, w oparciu o dokumentację medyczną): ciąża < 1 trymestru stenty, klipsy naczyniowe, stentgrafy, kardiowerter/defbrylator, stymulatory serca, neurostymulatory, stabilizacje ortopedyczne, aparaty ortodontyczne, klaustrofobia, implanty stomatologiczne.

W trakcie badania

• Jeżeli do badania potrzebne będzie podanie dożylnie środka kontrastowego, konieczne bę-
dzie wkłucie do żyły i założenie wen onu.
• Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie
w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość
diagnostyczną badania.
• Podczas badania, pomimo zamknięcia, będzie Pan/Pani miał stałą możliwość kontaktu z perso-
nelem pracowni.

Po badaniu

• Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić
dziecka przez 24h, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.
• Po podaniu środka kontrastowego pacjent pozostanie w placówce, pod obserwacją personelu,
przez ok 30 min.
• Po badaniu w sedacji (uśpieniu) pacjent pozostanie w placówce, pod obserwacją personelu,
przez minimum 30 min.
• Założony wen on zostanie usunięty przed opuszczeniem placówki”